شهرداری

سیدمحمدرضا شهبازی،  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت است. وی مسئولیت هایی از جمله سرپرست شهرداری، معاونت فرهنگی اجتماعی، مسئول روابط عمومی، مسئول انفورماتیک، عضویت در کمیسیون های درآمد و مدیریت بحران و ... در شهرداری چهاردانگه و مسئول بازرسی شهرداری اوشان فشم میگون را در سوابق کاری خود دارد.

اعضائ شورا

شهرداری

سیدمحمدرضا شهبازی،  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت است. وی مسئولیت هایی از جمله سرپرست شهرداری، معاونت فرهنگی اجتماعی، مسئول روابط عمومی، مسئول انفورماتیک، عضویت در کمیسیون های درآمد و مدیریت بحران و ... در شهرداری چهاردانگه و مسئول بازرسی شهرداری اوشان فشم میگون را در سوابق کاری خود دارد.

مسئول اداری

مسئول واحد عمرانی
آرشیو تصاویر6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0